โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ

การที่พระภิกษุและสามเณรเกิดอาพาธ  ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ทางมูลนิธิจึงมองเห็นความสำคัญตรงนี้  เข้าไปช่วยเหลือจนกว่าพระภิกษุและสามเณรจะหายเป็นปกติ