มูลนิธิปทุมาวิปัสสนาสิกขาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธบริษัท
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์หรือสื่อรูปแบบต่างๆ
๓.ดูแลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
๔.ปลูกฝังค่านิยมวิถีไทยวิถีพุทธ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชน
๕.การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
๖.ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งองค์กรการกุศลอื่นๆในกิจการสาธารณประโยชน์
๗.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 7.00 น. และร่วมปฏิบัติธรรมภาคบ่ายและภาคเย็น เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 ณ พุทธสถานเวฬุวัน (สวนไผ่) บ้านหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมูลนิธิปทุมาวิปัสสนาสิกขาลัย โทร 0981566492

ดูรายละเอียด »

นัดประชุมวันที่ 6 พ.ค. 61

มูลนิธิปทุมาวิปัสสนาสิกขาลัยเรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน วันที่ 6 พ.ค.61 เวลา 12.00 น.ที่ร้านต้นปาล์ม ขามทะเลสอหลังจากนั้น ร่วมประชุมหารือที่หอประชุม วัดหนองคูและเยี่ยมชมพุทธสถานเวฬุวัน...เป็นลำดับต่อไป

ดูรายละเอียด »

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด นครพนม ทางมูลนิธิได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคน้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย

ดูรายละเอียด »

โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ

โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ

การที่พระภิกษุและสามเณรเกิดอาพาธ ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ทางมูลนิธิจึงมองเห็นความสำคัญตรงนี้ เข้าไปช่วยเหลือจนกว่าพระภิกษุและสามเณรจะหายเป็นปกติ

ดูรายละเอียด »