มูลนิธิ
มูลนิธิปทุมาวิปัสสนาสิกขาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธบริษัท
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์หรือสื่อรูปแบบต่างๆ
๓.ดูแลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
๔.ปลูกฝังค่านิยมวิถีไทยวิถีพุทธ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชน
๕.การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
๖.ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งองค์กรการกุศลอื่นๆในกิจการสาธารณประโยชน์
๗.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด นครพนม ทางมูลนิธิได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคน้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย

ดูรายละเอียด »

โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ

โครงการช่วยเหลือพระภิกษุและสามเณรผู้อาพาธ

การที่พระภิกษุและสามเณรเกิดอาพาธ ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ทางมูลนิธิจึงมองเห็นความสำคัญตรงนี้ เข้าไปช่วยเหลือจนกว่าพระภิกษุและสามเณรจะหายเป็นปกติ

ดูรายละเอียด »